Jaminan Surga Untuk Muhammad

 
Kaum kafir dan kaum munafik sering mengeluarkan fatwa keji bahwa Muhammad BELUM TENTU masuk surga. Atau dengan kata lain, Muhammad belum dijamin masuk surga, dan bahkan besar kemungkinan sekarang berada di neraka sedang menjalani siksa nya ……. 
Tuduhan / fatwa kaum kafir tersebut sebenarnya berfokus pada adanya tradisi SHALAWAT di dalam Islam, yang secara salah-kaprah diartikan oleh kaum jahil sebagai bentuk doa seorang Muslim kepada Allah supaya Allah membebaskan Nabi Muhammad saw dari siksa api Neraka. 
Kontan ‘fatwa’ kafirin ini membuat kaum Muslim yang lemah iman nya merasa ragu akan keabsahan iman mereka sebagai umat Muslim. Memang jelas, fatwa itu diluncurkan oleh kaum kafirin dan munafikin untuk memurtadkan individu individu Muslim dan Muslimat. 
Allah memberikan jaminan bahwa Nabi Muhammad akan masuk surga: 

Agar Allah mengampuni dosamu (Muhammad) yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatNya kepadamu dan menunjukimu jalan yang lurus. (Qs 48:2) 

Allah memberikan jaminan bahwa Nabi Muhammad yang pertama masuk surga: 

Hadis riwayat Anas bin Malik, ia berkata:
“Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: “Aku datang ke pintu surga pada hari kiamat, lalu aku meminta supaya pintu surga dibuka. Penjaga surga bertanya : “Engkau siapa?” Saya menjawab: “Muhammad!” Lalu dia berkata : “Saya diperintahkan, supaya tidak membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum engkau”

Allah memberikan jaminan bahwa 10 sahabat Nabi masuk surga:

 

“Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang petama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dengan mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.” (Qs At-Taubah : 100) 

Berikut ini 10 orang sahabat Rasul yang dijamin masuk surga (Asratul Kiraam). 
1. Abu Bakar Siddiq ra. 
Beliau adalah khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah Saw. Selain itu Abu bakar juga merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam, pengorbanan dan keberanian beliau tercatat dalam sejarah, bahkan juga didalam Quran (Surah At-Taubah ayat ke-40) sebagaimana berikut : “Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seseorang dari dua orang (Rasulullah dan Abu Bakar) ketika keduanya berada dalam gua, diwaktu dia berkata kepada temannya:”Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita”. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 
Abu Bakar Siddiq meninggal dalam umur 63 tahun, dari beliau diriwayatkan 142 hadits.
Suatu hari Rasulullah duduk di atas sumur Ariis sedangkan Abu Musa al-Asy’ari menjaga pintunya. Kemudian Abu Bakar datang lalu mohon izin, maka Rasulullah bersabda kepadanya. ‘Suruhlah dia masuk dan beritahukan dia akan masuk surga …”. (HR. Bukhari) 
2. Umar Bin Khatab ra. 
Beliau adalah khalifah ke-dua sesudah Abu Bakar, dan termasuk salah seorang yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Sebelum memeluk Islam, Beliau merupakan musuh yang paling ditakuti oleh kaum Muslimin. Namun semenjak ia bersyahadat dihadapan Rasul (tahun keenam sesudah Muhammad diangkat sebagai Nabi Allah), ia menjadi salah satu benteng Islam yang mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraish terhadap diri Nabi dan sahabat. Dijaman kekhalifaannya, Islam berkembang seluas-luasnya dari Timur hingga ke Barat, kerajaan Persia dan Romawi Timur dapat ditaklukkannya dalam waktu hanya satu tahun. Beliau meninggal dalam umur 64 tahun karena dibunuh, dikuburkan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah dibekas rumah Aisyah yang sekarang terletak didalam masjid Nabawi di Madinah. 
3. Usman Bin Affan ra. 
Khalifah ketiga setelah wafatnya Umar, pada pemerintahannyalah seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat oleh sahabat semasa Rasul hidup dikumpulkan, kemudian disusun menurut susunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw sehingga menjadi sebuah kitab (suci) sebagaimana yang kita dapati sekarang. Beliau meninggal dalam umur 82 tahun (ada yang meriwayatkan 88 tahun) dan dikuburkan di Baqi’. 
4. Ali Bin Abi Thalib ra. 
Merupakan khalifah keempat, beliau terkenal dengan siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Selain Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib juga terkenal keberaniannya didalam peperangan. Beliau sudah mengikuti Rasulullah sejak kecil dan hidup bersama Beliau sampai Rasul diangkat menjadi Nabi hingga wafatnya. Ali Bin Abi Thalib meninggal dalam umur 64 tahun dan dikuburkan di Koufah, Irak sekarang. 
5. Thalhah Bin Abdullah ra. 
Masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar Siddiq ra, selalu aktif disetiap peperangan selain Perang Badar. Didalam perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah Saw sehingga terhindar dari mata pedang musuh, sehingga putus jari-jari beliau. Thalhah Bin Abdullah gugur dalam Perang Jamal dimasa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib dalam usia 64 tahun, dan dimakamkan di Basrah. 
6. Zubair Bin Awaam 
Memeluk Islam juga karena Abu Bakar Siddiq ra, ikut berhijrah sebanyak dua kali ke Habasyah dan mengikuti semua peperangan. Beliau pun gugur dalam perang Jamal dan dikuburkan di Basrah pada umur 64 tahun. 
7. Sa’ad bin Abi Waqqas 
Mengikuti Islam sejak umur 17 tahun dan mengikuti seluruh peperangan, pernah ditawan musuh lalu ditebus oleh Rasulullah dengan ke-2 ibu bapaknya sendiri sewaktu perang Uhud. Meninggal dalam usia 70 (ada yang meriwayatkan 82 tahun) dan dikuburkan di Baqi’. 
8. Sa’id Bin Zaid 
Sudah Islam sejak kecilnya, mengikuti semua peperangan kecuali Perang Badar. Beliau bersama Thalhah Bin Abdullah pernah diperintahkan oleh rasul untuk memata-matai gerakan musuh (Quraish). Meninggal dalam usia 70 tahun dikuburkan di Baqi’. 
9. Abdurrahman Bin Auf 
Memeluk Islam sejak kecilnya melalui Abu Bakar Siddiq dan mengikuti semua peperangan bersama Rasul. Turut berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Meninggal pada umur 72 tahun (ada yang meriwayatkan 75 tahun), dimakamkan di baqi’. 
10. Abu Ubaidillah Bin Jarrah 
Masuk Islam bersama Usman bin Math’uun, turut berhijrah ke Habasyah pada periode kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Saw. Meninggal pada tahun 18 H di urdun (Syam) karena penyakit pes, dan dimakamkan di Urdun yang sampai saat ini masih sering diziarahi oleh kaum Muslimin. 
Allah memberikan jaminan bahwa 70.000 umat Nabi Muhammad akan masuk surga tanpa hisab: 
Imam Bukhari di dalam kitab shahihnya telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhu, dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bahwa beliau berkata: 

“Ditampakkan beberapa umat kepadaku, maka ada seorang nabi atau dua orang nabi yang berjalan dengan diikuti oleh antara 3-9 orang. Ada pula seorang nabi yang tidak punya pengikut seorangpun, sampai ditampakkan kepadaku sejumlah besar. Aku pun bertanya apakah ini? Apakah ini ummatku? Maka ada yang menjawab: ‘Ini adalah Musa dan kaumnya,’ lalu dikatakan, ‘Perhatikanlah ke ufuk.’ Maka tiba-tiba ada sejumlah besar manusia memenuhi ufuk kemudian dikatakan kepadaku, ‘Lihatlah ke sana dan ke sana di ufuk langit.’ Maka tiba-tiba ada sejumlah orang telah memenuhi ufuk. Ada yang berkata, ‘Inilah ummatmu, di antara mereka akan ada yang akan masuk surga tanpa hisab sejumlah 70.000 orang. Kemudian Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam masuk tanpa menjelaskan hal itu kepada para shahabat. Maka para shahabat pun membicarakan tentang 70.000 orang itu. Mereka berkata, ‘Kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya maka kitalah mereka itu atau anak-anak kita yang dilahirkan dalam Islam, sedangkan kita dilahirkan di masa jahiliyah.’ Maka sampailah hal itu kepada Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, lalu beliau keluar dan berkata, ‘mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah (dimanterai), tidak meramal nasib dan tidak mita di-kai, dan hanya kepada Allahlah mereka bertawakkal.” [HR. Bukhari 8270] 

Imam Bukhari rahimahullah, dari Abbas radhiallahu ‘anhu, dia berkata bahwa Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda: 

“Ditampakkan kepadaku beberapa ummat. Maka ada seorang nabi yang berjalan dengan diikuti oleh satu ummat, ada pula seorang nabi yang diikuti oleh beberapa orang, ada juga nabi yang diikuti oleh sepuluh orang. Ada juga nabi yang diikuti lima orang, bahkan ada seorang nabi yang berjalan sendiri. Aku pun memperhatikan maka tiba-tiba ada sejumlah besar orang, aku berkata, ‘Wahai Jibril, apakah mereka itu ummatku? Jibril menjawab, ‘Bukan, tapi lihatlah ke ufuk!’ Maka aku pun melihat ternyata ada sejumlah besar manusia. Jibril berkata, ‘Mereka adalah ummatmu, dan mereka yang di depan, 70.000 orang tidak akan dihisab dan tidak akan diadzab.’ Aku berkata, ‘Kenapa?’ Dia menjawab, ‘Mereka tidak minta di-kai, tidak minta diruqyah, dan tidak meramal nasib serta hanya kepada Allah mereka bertawakal.’Maka berdirilah Ukasyah bin Mihshan, lalu berkata, ‘Berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikan salah satu seorang di antara mereka.’ Nabi pun berdoa, ‘Ya Allah, jadikanlah dia salah seorang di antara mereka.’Lalu ada orang lain yang berdiri dan berkata, ‘Berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikan aku salah seorang di antara mereka.’ Nabi Shalalahu ‘alaihi wasslam menjawab, ‘Kamu telah didahului oleh Ukasyah’.” [HR. Bukhari 6059] 

Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, dia berkata: aku mendengar Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda, 

“Akan masuk surga sekelompok dari ummatku sejumlah 70.000 orang. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti cahaya bulan.” [HR. Bukhari] 

Riwayat Muslim dalam shahihnya dari hadits Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhu, 

“…, kemudian selamatlah orang-orang mukmin, selamat pulalah kelompok pertama dari mereka yang wajah-wajah mereka seperti bulan pada malam purnama sejumlah 70.000 orang. Mereka tidak dihisab kemudian orang-orang setelah seperti cahaya bintang di langit, kemudian yang seperti mereka.” 

Musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah dari hadits Abu Umamah dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, dia berkata, 

“Rabbku ‘Azza wa Jalla telah menjanjikan kepadaku bahwa ada dari ummatku yang akan masuk surga sebanyak 70.000 orang tanpa hisab ataupun adzab beserta setiap ribu orang ada 70.000 orang lagi dan tiga hatsiyah dari hatsiyah-hatsiyah Allah ‘Azza wa Jalla.” 

Umat Nabi Muhammad adalah mayoritas penghuni surga: 
Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam dalam sebuah hadits ketika beliau bersabada kepada para sahabatnya pada suatu hari, 

“Ridhakah kalian, kalau kalian menjadi seperempat (1/4) dari penduduk surga?”Kami menjawab, “Ya.”Beliau berkata lagi, ‘Ridhakah kalian menjadi sepertiga (1/3) dari penduduk surga?”Kami menjawab, “Ya.”Beliau berkata lagi, ‘Ridhakah kalian menjadi setengah (1/2) dari penduduk surga?”Kami menjawab, “Ya.”Beliau berkata lagi, “Demi Allah yang jiwaku ada dalam tangan-Nya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi setengah (1/2) dari penduduk surga karena surga tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim dan tidaklah jumlah kalian dibanding ahli syirik kecuali seperti jumlah bulu putih pada kulit sapi hitam atau seperti bulu hitam pada kulit sapi merah.” [HR. Bukhari 6047] 

Beliau berkata, 

“…, Ahli surga 120 shaf, 80 shaf di antaranya dari ummatku, dan 40 shaf lagi dari ummat lainnya.” [HR. Tirmidzi 3469,lalu Tirmidzi berkata, “Ini hadits hasan.”]
“Rabbku ‘Azza wa Jalla telah menjanjikan kepadaku bahwa ada dari ummatku yang akan masuk surga sebanyak 70.000 orang tanpa hisab ataupun adzab beserta setiap ribu orang ada 70.000 orang lagi dan tiga hatsiyah dari hatsiyah-hatsiyah Allah ‘Azza wa Jalla.” 

Allah memberikan jaminan bahwa umat Islam masuk surga: 
Hadits Nabi 
يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري 
Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Setiap ummatku pasti akan masuk surga, kecuali yang tidak mau.” Shahabat bertanya, “Ya Rasulallah, siapa yang tidak mau?” Beliau menjawab, “Mereka yang mentaatiku akan masuk surga dan yang menetangku maka dia telah enggan masuk surga.” 
Dari Abi Said bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Bila ahli surga telah masuk surga dan ahli neraka telah masuk neraka, maka Allah SWT akan berkata, Orang yang di dalam hatinya ada setitik iman, hendaklah dikeluarkan. Maka mereka pun keluar dari neraka.” 
Dari Anas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan dan di dalam hatinya ada seberat biji dari kebaikan.” 
Rasulullah Saw bersabda: “Semua ummatku akan masuk surga, kecuali orang yang enggan (tidak mau).” (HR Bukhori 22/248) 
Nah dari penjelasan di atas, maka sudah jelaslah bahwa Muhammad SUDAH DIJAMIN MASUK SURGA …. Adapun kaum kafir dan kaum munafik yang selalu teriak-teriak bahwa Muhammad belum dijamin masuk Surga, hanya berlatar belakang kebencian mereka terhadap Islam ….. agar supaya lebih banyak anak manusia yang meninggalkan Islaml yang agung ini …….. tidak lebih dari itu….

9 Responses

 1. Mr.Nunusaku, on March 15, 2011 at 7:29 am said:
  Setelah saya membaca Hadits riwayat Anas bin Malik,


  fren …
  utk sementara komen kamu saya hold dolo, SAMPE KAMU TULIS LENGKAP bunyi alhadis nya.

  kalo kamu sudah tolis lengkap bunyi alhadisnya, barulah kita bahas bersama-sama.

  supaya forum ini menjadi FAIR.
  oke??

 2. “Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus” (Qs 43:61).

  “Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: “Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada)-ku (Isa Al-Masih)” (Qs 43:63).
  “Dan sesungguhnya ’Isa Al-Masih itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat” (Qs. 43:61).
  Kata muhamad.
  “Aku bukanlah rasul yang pertama diantara rasul rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu…” (Qs. 46:9)
  ==========

  Islamthis,
  untuk lebih jelas baca di sini,
  https://islamthis.wordpress.com/2011/09/11/alquran-yang-injili/

 3. SORGANYA JIN BANYAK PERIBIDADARI TIPUAN SYAITON
  ==================

  Islamthis,
  referensi-nya?????

  • Dasar Oliv kafir ngawur!
   Sorga islam dalam alquran adalah tempat di mana para bidadari montok menunggu para orang yang mati syahid! Jelas bukan tipuan!

   Awloh telah melihat sendiri betapa montoknya mereka. Tetapi karena awloh maha pemurah, Ia ingin membagi2 bidadari tsb pada umatnya yang paling disayang.

   makannya belajar dulu yang benar sebelum asal njeplak fir kafir…

 4. sumbernya jelas dalam Al-Quran dan Hadis ‘Allah tlh menjamin surganya untuk Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.’

 5. Firman Allah SWT diantaranya :

  “Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang petama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dengan mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.” (Qs At-Taubah : 100)

  “Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (yaitu) oranq-oranq yang beriman dan mereka selalu bertaqwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.” (Yunus: 62-64)

  “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (An Nisa’: 9)

  “Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya.” (At-Talaq: 5)

  “Dan sekiranya ahli kitab (Yahudi/nasrani) beriman dan bertaqwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan ke dalam syurga-syurga yang penuh kenikmatan.” (Al-Maidah: 65)

  Rasululah SAW selalu mengajarkan kepada umatnya agar selalu bertaqwa dan istiqamah menjalankan perintah Allah SWT, dan Allah menjanjikan balasan Syurga seperti QS tsb di atas. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan umatnya agar santai-menyantai jamin-menjamin seperti orang2 kristen yang membual jamin-menjamin sehingga umat kristen tidak ada kewajiban secara konsisten dalam beribadah seperti sholat dan puasa para nabi-nabi, karena dalam pemahaman orang kristen semua sudah dijamin oleh darah Yesus di tiang salib. Hal ini sangat berbeda dengan Islam justru Rasulullah selalu mengajari, memberi contoh, dan mengingatkan umatnya agar senantiasa beribadah dan menjauhi dosa/api neraka. Bayangkan jika Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk syurga tidak konsisten memberi contoh dan tidak melaksanakan ibadah seperti Sholat wajib atau sholat2 sunah serta ibadah2 sosial lainnya, apalagi sampai Rasulullah meninggalkan ibadah2 tsb, tentunya akibatnya akan ditiru oleh umatnya, bukan?

 6. Bila muhamad sudah pasti selamat masuk surga, kenapa masih harus didoakan 17x sehari?? Sedangkan Nabi2 lain: Isa, Musa, Elia, Yahya. dll tidak ??
  Ingatlah ttg pelajaran sbb:

  APA SYARAT MUSLIM SPY SELAMAT MASUK SURGA ?
  1. Harus suci, tidak berdosa sedikitpun, dan SEMPURNA amal ibadahnya: sholat, menghafal Quran, puasa, naik haji dll (Ingat: TIDAK ADA SEORANGPUN manusia yang tidak berdosa, kecuali HANYA YESUS sesuai QS.19: 19 & I Yoh.3:3,5 ; Kis 4:30 ; I Pet 2:22 ; IIKor 5:21; Ibr 4: 15 )
  2. Harus mati syahid, baru bisa langsung masuk surga dan dikawinkan dengan 72 bidadari2 cantik yg selalu perawan (Inilah DUSTA BESAR yang hanya dipercayai orang2 yg jauh dibawah cerdas)
  3. Harus masuk Neraka terlebih dahulu, entah 10 tahun , 20 th atau 30 th, atau lebih , tidak ada yang tahu, sesuai Qs 19:71 (Sekali masuk neraka, mana bisa keluar lagi) ?
  4. Harus melewati jurang api yang me-nyala2 dengan berjalan diatas seutas rambut yang dibelah tujuh.
  -Wah, berjalan diatas seutas tambang aja susah, apalagi diatas seutas tali
  -Wah, berjalan diatas seutas tali aja susah, apalagi diatas seutas rambut
  -Wah, berjalan diatas seutas rambut aja susah, apalagi diatas seutas rambut yg dibelah tujuh
  5. Hadist Sahih Muslim bersumber dari Abu Huraira; Muhamad berkata:“KETAHUILAH BAHWA SETIAP ORANG DIANTARA KALIAN TIDAK AKAN SELAMAT KARENA AMALNYA .“ Para sahabat nya bertanya : Ya Rasulullah, tidak juga kah engkau ? MUHAMAD MENJAWAB:“YA,TIDAK JUGA AKU, kecuali bila Allah melimpahi aku dengan RAHMAT DAN KARUNIA dariNya, tapi WALAHUALAM”
  KESIMPULAN : TIDAK MUNGKIN LAH ADA MANUSIA YANG SANGGUP

  INGATLAH QS 19 :21, BAHWA YG TELAH DIPUTUSKAN ALLAH MENJADI TANDA DAN RAKHMAT NYA BAGI MANUSIA , ADALAH ISA ALMASIH ! BUKAN MUHAMAD !!

  TIDAK ADA KEPASTIAN KESELAMATAN BAGI MUHAMAD, AMAL IBADAH PUN TIDAK MENJAMIN, APALAGI BAGI PENGIKUTNYA
  Menurut Hadist Sahih Muslim yg bersumber dari Abu Hurairah , Muhamad pernah berkata : عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِعْمَلُوْا وَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ اَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يُدْخِلَهُ عَمَلُهُ الجَّنَّةَ قَالُوْا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ وَلاَ أَنَا إلاَّ اَنْ يَتَغَمَّدَ نِيَ الله ُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَفِى رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِى بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ. ( ح.ر مسلم ۸:۱٤۰، إبن كثر ٤:٥۰۱)
  Dan juga dari Aisyah, katanya nabi saw, bahwasanya beliau pernah berkata: ”Beramallah kalian, Sederhanalah (jangan berlebih-lebihan), berusahalah benar dan Istiqomah. Ketahuilah SESUNGGUHNYA AMAL seseorang dari kalian TIDAK AKAN MENJAMIN kalian masuk ke dalam Surga.” Mereka (para sahabat ) bertanya : ” apakah Anda juga demikian ya Rasulullah ? ”
  Beliau menjawab : ” YA, AKU JUGA , kecuali BILA Allah melimpahi aku dengan Rahmat dan Anugerah / Karunia-Nya ” , tapi wallahuallam
  Dan pada riwayat lain menurut Al- Bukhari : dengan Maghfiroh dan Rahmat-Nya.
  (HR. Muslim 8:140, Ibnu Katsir 4:501)
  IBADAH 500 Tahun pun SIANG MALAM TETAP TIDAK MENJAMIN MASUK SURGA
  Penulis: Let’s Learn About Islam ( Titian Tasbih )

  1.YANG TERPENTING adalah BAGAIMANA CARA agar AMAL DITERIMA, DAN DOSA DIAMPUNI, KARENA AMAL SAJA TIDAK MENJAMIN MASUK SURGA
  INGATLAH :
  1. SIAPA yang telah diputuskan ALLAH menjadi TANDA dan RAKHMAT dari ALLAH bagi manusia , menurut Qs 19 : 21 ??
  2. Qs 4: 159 , SIAPA yang akan menjadi SAKSI mu pada hari Kiamat ??
  3. Qs 43: 61 SIAPA yang BENAR2 MENGETAHUI tentang hari Kiamat, SELAIN ALLAH ??
  4. Qs 3:55 SIAPA yang setelah kematianNya diangkat ALLAH ke sisiNya ??
  5. Ayat2 Alkitab yang wajib dipercayai oleh muslim : Yoh 3: 16, 18 & 36 ; Yoh 14: 6 ; Mar 16: 16 ; Kis 4:12 ; Rom 8:1-2 ; Rom 10: 9-10 ; Wah 21:27
  6.Siapakah Tuhan Semesta Alam yg se-benar2-nya menurut Qs 10: 90 ?
  ============

  Islamthis,
  Ingatlah, bhw jesus pun juga minta dishalawatkan umatnya spty bisa masuk surga. Silahkana baca di sini,
  )) https://islamthis.wordpress.com/2013/02/27/tuhan-jesus-yang-minta-didoakan-berkat/

  )) https://islamthis.wordpress.com/2011/11/10/mengapa-muhammad-ragu-ke-surga/
  )) https://islamthis.wordpress.com/2011/01/28/muhammad-tidak-tahu-masuk-surga-atau-neraka/
  )) https://islamthis.wordpress.com/2010/11/03/memperkarakan-shalawat-kepada-nabi/
  )) https://islamthis.wordpress.com/2010/10/28/misteri-shalawat-nabi/

  Anda dan siapa pun tidak dapat dan tidak berhak untuk mendasarkan seluruh pendapat kepada alkitab, karena alkitab sudah dipalsu.

  Tolong jawab pertanyaan saya.
  Alkitab bilang bhw makana ular adl kerikil dan batu. Apakah itu benar?
  Alkitab bilang bhw haman hidup di dalam istana xerxes. Sementara alquran bilang bhw haman hidup dalam istana firaun. Terbukti secara sejarah bhw haman hidup dalam istana firaun. Silahkan baca di sini,
  )) https://islamthis.wordpress.com/2012/03/20/alkitab-jesus-salah-total-taltaltal/
  )) https://islamthis.wordpress.com/2013/07/06/lima-fundamental-membuktikan-kepalsuan-kristen/
  )) https://islamthis.wordpress.com/2011/01/05/3-ayat-palsu-dalam-alkitab/

  Keseluruhan link artikel ini membuktikan bhw org kristen mana pun tidak berhak utk menggunakan alkitab sbg dasar argumentasi, KECUALI DIA org bodoh spt anda. Hahahahahaa …..

 7. APA RAHASIANYA : MENGAPA ANAK-2 ELOHIM ( YAHWEH, ALLAH ISRAEL ) PASTI MASUK SURGA ?

  1. Sebagaimana Raja akan memberi anak2nya pengawal pribadi, demikian juga TUHAN ALLAH (bukan swt) akan memberi anak2 Nya Malaikat Pengawal/ Pelindung, yang akan menjaga dari segala kejahatan dan penyesatan setan, dan pada hari kematian, Malaikat Pengawal akan membawanya terbang kesorga.
  2. Sebagaimana anak2 Raja pasti dan berhak tinggal di istana Raja, bapanya, demikian juga anak2 TUHAN ALLAH ( bukan swt) berhak dan pasti masuk/ tinggal di sorga, dirumah Bapa Sorgawi.
  SEBALIKNYA, mereka yang MENOLAK menjadi anak TUHAN ALLAH , pasti segera disambar dan dicaplok iblis, dijadikan anak2 nya (iblis ), mau atau tidak mau, dipaksa, sebab tidak punya malaikat Pengawal/Pelindung, sehingga tidak mampu melawan. Dan pada hari kematiannya, pasti mengikuti sang bapa ( iblis ) keneraka, sesuai dgn QS.19 :71
  3. Menurut Yeh 36:26-27 “YAHWEH ELOHIM ( TUHAN ALLAH) akan memberikan anak2-Nya: hati dan roh yang baru, dan DIA akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, dan sebagai gantinya, diberikan hati yang TAAT. Selain itu , juga YAHWEH akan memberikan ROHNYA diam / tinggal didalam batin anak2Nya dan YAHWEH akan membuat/ memampukan anak2Nya hidup suci menurut segala ketetapanNya dan tetap berpegang teguh pada pada peraturan2- Nya dan melakukannya
  4. Sebab anak2 TUHAN ALLAH sudah DIBEBASKAN / DITEBUS oleh DARAH YESUS dari keterikatan Hukum Dosa dan Hukum Maut, TIDAK ADA LAGI PENGHUKUMAN BAGI MEREKA YANG ADA DIDALAM YESHUA HAMASHIA ( Rom 8 :1-3 dan Yoh 3 : 16, 18 ,36 ; Rom 10 : 9-10 dan Kis Ras 4 : 12 dll. )
  5. Sebagai anak2 TUHAN ELOHIM, nama2 mereka pasti sudah TERTULIS DIDALAM KITAB KEHIDUPAN yang DIPEGANG OLEH YESHUA HAMASHIA, sehingga PASTI MASUK SURGA (Wah 21 :27 )

  SIAPAKAH ANAK-2 ELOHIM ( ALLAH ) ?
  1.Mereka yang percaya dan menerima Firman ELOHIM/ALLAH = ELOHIM / ALLAH (Yoh 1: 1 -18 ) yang telah menjadi manusia, yaitu YESHUA HAMASHIA
  2.Semua orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh ELOHIM/ ALLAH = Roh Kudus ( Rom.8:12- 17 )
  3.Mereka yang hidupnya membawa Damai ( Mat.5:9 ), tidak suka perang / membunuh
  4.Mereka yang sanggup mengasihi orang yang membencinya dan juga sanggup berdoa bagi mereka yang menganiayanya (Mat.5: 44-48 )
  5.Mereka yang beriman didalam YESHUA HAMASHIA dan telah dibaptis dalam nama KRISTUS ( Gal.3: 26-27 dan Gal.4 : 4-7 )
  6.Mereka yang (telah) lahir ( baru) dari ELOHIM/ ALLAH, dan memiliki benih Illahi dalam dirinya ( I Yoh 3 : 9 )
  7.Mereka yang percaya, bahwa YESHUA adalah HAMASHIA= Mesias= Almasih ( Yang Diurapi menjadi Raja dan Tuan diatas segala raja dan tuan, dpl. Juruselamat manusia ) dan yang telah mengalahkan “dunia” ( maksudnya: roh2 jahat / iblis didunia) menurut I Yoh 5 : 1-5
  8.Mereka yang telah memenuhi syarat2 / kondisi diatas ( no. 1-7 ) sehingga disebut : Pemenang dan yang akan masuk dalam Surga ( Wah. 21 : 1 -7 )
  9.Anak-2 ELOHIM/ ALLAH , pasti-lah orang Kristen / Katolik ( yang telah lahir baru, yang senantiasa hidup / tinggal didalam YESHUA).
  Tetapi orang Kristen / Katolik , belum tentu termasuk anak2 ELOHIM/ ALLAH, yaitu mereka yang hanya ber- Ktp Kristen / Katolik , tapi belum lahir baru, tidak hidup / tinggal didalam YESHUA. Dari antara mereka inilah yang sering murtad menjadi mualaf

  SANGAT RUGI BESAR LAH mereka :
  1. Yang tidak mau menjadi anak2 ELOHIM/ALLAH, mereka akan disambar iblis dipaksa menjadi anak-2 nya, mau atau tidak mau dan akan diseret ke neraka pada hari kematian mereka, sesuai dgn QS 19:71

  2. Menolak / menyangkal penebusan dosa oleh YESHUA HAMASHIA , sehingga DOSANYA TETAP MELEKAT, TIDAK TERHAPUSKAN !
  Mana mungkin masuk surga, sebaliknya pasti masuk neraka, sesuai Qs19:71

  3. Mereka yang lebih percaya kepada DUSTA nabi PALSU dari Arab daripada kepada KEBENARAN Nabi-2 Asli dari Israel
  ===================

  Islamthis,
  Ingatlah, bhw jesus pun juga minta dishalawatkan umatnya spty bisa masuk surga. Silahkana baca di sini,
  )) https://islamthis.wordpress.com/2013/02/27/tuhan-jesus-yang-minta-didoakan-berkat/

  )) https://islamthis.wordpress.com/2011/11/10/mengapa-muhammad-ragu-ke-surga/
  )) https://islamthis.wordpress.com/2011/01/28/muhammad-tidak-tahu-masuk-surga-atau-neraka/
  )) https://islamthis.wordpress.com/2010/11/03/memperkarakan-shalawat-kepada-nabi/
  )) https://islamthis.wordpress.com/2010/10/28/misteri-shalawat-nabi/

  Anda dan siapa pun tidak dapat dan tidak berhak untuk mendasarkan seluruh pendapat kepada alkitab, karena alkitab sudah dipalsu.

  Tolong jawab pertanyaan saya.
  Alkitab bilang bhw makana ular adl kerikil dan batu. Apakah itu benar?
  Alkitab bilang bhw haman hidup di dalam istana xerxes. Sementara alquran bilang bhw haman hidup dalam istana firaun. Terbukti secara sejarah bhw haman hidup dalam istana firaun. Silahkan baca di sini,
  )) https://islamthis.wordpress.com/2012/03/20/alkitab-jesus-salah-total-taltaltal/
  )) https://islamthis.wordpress.com/2013/07/06/lima-fundamental-membuktikan-kepalsuan-kristen/
  )) https://islamthis.wordpress.com/2011/01/05/3-ayat-palsu-dalam-alkitab/

  Keseluruhan link artikel ini membuktikan bhw org kristen mana pun tidak berhak utk menggunakan alkitab sbg dasar argumentasi, KECUALI DIA org bodoh spt anda. Hahahahahaa …..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: